نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
سامانه "مدیریت ارتباطات مستمر/ ارتباط با حوزه وزارتی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه "مدیریت ارتباطات مستمر/ ارتباط با حوزه وزارتی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه

بدینوسیله به استحضار می رساند: سامانه "مدیریت ارتباطات مستمر/ ارتباط با حوزه وزارتی" در وزارت علوم جهت مکاتبه دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با وزارت راه اندازی شده است. در همین راستا نیز دانشگاه جیرفت به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه برای مکاتبات خود با وزارت علوم می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

217.219.162.157:1010

به پیوست راهنمای استفاده از این سامانه قرار داده شده است.

پذیرای نظر، انتقاد و پیشنهادهای سازنده ی شما هستیم.