نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
برنامه زمانبندی برگزاری تریبون آزاد دانشجویی ویژه انتخابات در دانشگاه جیرفت
تریبون آزاد دانشجویی ویژه انتخابات در دانشگاه جیرفت برگزار می‌شود.
یکشنبه ساعت 11 تا 12:30 همراه با ضبط صدا و سیما
دوشنبه ساعت 11 تا 12:30
سه شنبه ساعت 11 تا 12:30
چهارشنبه ساعت 11 تا 12:30