گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
حمید جهانی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: مسئول دفتر ارتباط با صنعت
آدرس پست الکترونیکی: Karafrini.ujiroft@gmail.com
شماره تماس داخلی: 242