گروه‌های آموزشی

گروه‌های آموزشی
دانشکده فنی دارای سه گروه آموزشی مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی عمران می‌باشد.