گروه تاریخ
معرفی گروه: جیرفت از شهرهای قدیمی ایران است و وجود آثار تاریخی فراوانی همچون تپه‌های کنارصندل، شهر دقیانوس ... در این شهر، حاکی از غنای تاریخی این شهرستان است. بخش تاریخ با توجه به پیشینه و غنای تاریخی و فرهنگی شهرستان در سال 1391 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. این بخش دارای سه عضو هیأت علمی است و در حال حاضر در دوره کارشناسی (رشته تاریخ) دانشجو می‌پذیرد.
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: تاریخ
سمت: دبیر انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: تاریخ
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: تاریخ
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: تاریخ
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: تاریخ
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: تاریخ
سمت: عضو علی‌البدل انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: تاریخ
سمت: عضو علی‌البدل انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -