گروه ادبیات
معرفی گروه: زبان و ادبیات فارسی پیش از آنکه یک رشته باشد، شاخصه‌ای هویتی است که بار عظیمی از فرهنگ اسلامی و ایرانی کشور ایران را به دوش می‌کشد. مسلماً غنای این شاخصه هویتی می‌تواند باعث باروری و توسعه هر چه بیشتر فرهنگ و زبان فارسی باشد. بخش زبان و ادبیّات فارسی، یکی از گروه‌های آموزشی دانشکده‌ی ادبیّات وعلوم انسانی است که از سال تحصیلی 1391 به منظور اشاعه، توسعه و آموزش فرهنگ ادبی مبادرت به پذیرش دانشجو نمود این بخش در حال حاضر دارای سه عضو هیئت علمی است.
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: زبان و ادبیات فارسی
سمت: دبیر انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: زبان و ادبیات فارسی
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: زبان و ادبیات فارسی
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: زبان و ادبیات فارسی
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: زبان و ادبیات فارسی
سمت: عضو اصلی انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: زبان و ادبیات فارسی
سمت: عضو علی‌البدل انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: زبان و ادبیات فارسی
سمت: عضو علی‌البدل انجمن
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -