اساتید مشاور فرهنگی، اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی:m.akbarabadi@ujiroft.ac.ir
تخصص : زبان و ادبیات فارسی
سمت: مشاور فرهنگی، اجتماعی و انجمن‌های علمی گروه
گروه : زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن داخلی: -