گروه علوم و مهندسی شیلات

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی / گروه علوم و مهندسی شیلات
گروه علوم و مهندسی شیلات
اجرای برنامه‌های شیلات کشور نیازمند نیروی کارآمد و متخصصینی است که از اطلاعات کافی در این زمینه برخوردار باشند. برای استفاده مطلوب از منابع آب‌های داخلی و آب‌های آزاد جهت تأمین پروتئین، لازم است آگاهی از پرورش، صید آبزیان و عمل‌آوری فراورده‌های آن کسب شود. با پرورش نیروی متخصص کارآزموده می‌توان به افزایش صید و پرورش ماهی و سایر آبزیان همت گماشت و با توجه به نرخ رشد جمعیت قسمت اعظم پروتئین موردنیاز را از این بخش تأمین کرد. رشته علوم و مهندسی شیلات شامل برنامه‌های آموزشی مشخص است که طی آن، دانشجویان با علوم مختلف بیولوژی جانوری و گیاهی و اکولوژی دریا به عنوان منابع اصلی و زیربنایی شیلات آشنا گشته و به شناخت آبزیان آب‌های داخلی (آب شیرین) و دریایی و نحوه تکثیر و پرورش آنها آشنا خواهند شد و بالاخره مسائل مربوط به تکثیر و پرورش آبزیان، صید و صیادی و فراورده‌های آبزیان را خواهند آموخت.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دامپزشکی
گروه: شیلات
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: Ahmad.rafieepour@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 263
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تکثیر و پرورش آبزیان، اکوتوکسیکولوژی، متابولومیکس
گروه: شیلات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -