گروه علوم و مهندسی شیلات
اجرای برنامه‌های شیلات کشور نیازمند نیروی کارآمد و متخصصینی است که از اطلاعات کافی در این زمینه برخوردار باشند. برای استفاده مطلوب از منابع آب‌های داخلی و آب‌های آزاد جهت تأمین پروتئین، لازم است آگاهی از پرورش، صید آبزیان و عمل‌آوری فراورده‌های آن کسب شود. با پرورش نیروی متخصص کارآزموده می‌توان به افزایش صید و پرورش ماهی و سایر آبزیان همت گماشت و با توجه به نرخ رشد جمعیت قسمت اعظم پروتئین موردنیاز را از این بخش تأمین کرد. رشته علوم و مهندسی شیلات شامل برنامه‌های آموزشی مشخص است که طی آن، دانشجویان با علوم مختلف بیولوژی جانوری و گیاهی و اکولوژی دریا به عنوان منابع اصلی و زیربنایی شیلات آشنا گشته و به شناخت آبزیان آب‌های داخلی (آب شیرین) و دریایی و نحوه تکثیر و پرورش آنها آشنا خواهند شد و بالاخره مسائل مربوط به تکثیر و پرورش آبزیان، صید و صیادی و فراورده‌های آبزیان را خواهند آموخت.
لطفا جهت مشاهده صفحه شخصی اساتید بر روی اسم آن‌ها کلیک نمایید.

 
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تخریب اراضی و بیابانزدایی
گروه: علوم و مهندسی محیط زیست
سمت: مدیر گروه
آدرس پست الکترونیکی: mojtaba.solaimani@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: بهداشت آبزیان
گروه: علوم و مهندسی شیلات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: Ahmad.rafieepour@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 263
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تکثیر و پرورش آبزیان
گروه: علوم و مهندسی شیلات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: shrezaee@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تکنولوژی‌های نوین تکثیر و پرورش آبزیان
گروه: علوم و مهندسی شیلات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: m.h.khanjani@gmail.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
تخصص: علوم شیلات
گروه: علوم و مهندسی شیلات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: fadaimahdiye@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -