گروه زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
گروه زراعت و اصلاح نباتات
گروه باغبانی دارای شش عضو هیئت علمی و دارای یک رشته کارشناسی (علوم و مهندسی باغبانی)، گروه زراعت و اصلاح نباتات دارای 4 عضو هیئت علمی، یک رشته کارشناسی (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) و یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد (اگرواکولوژی) می‌باشد. گلخانه‌های آموزشی سبزی و صیفی، گلخانه آموزشی گل‌ها و گیاهان زینتی، گلخانه پژوهشی، مزرعه پژوهشی محصور و مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای، مزرعه آموزشی مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای، کلکسیون مرکبات، کلکسیون نخیلات و آزمایشگاه از جمله امکانات این گروه‌های آموزشی می‌باشد.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
گروه: باغبانی
سمت: مدیرگروه
آدرس پست الکترونیکی: a.seiedi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 228
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: mjokar@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 195
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: mamiri@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 195
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: اگرواکولوژی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: bparsam@ujiroft.uc.ir
شماره تماس داخلی: 196