گروه زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
گروه باغبانی
این گروه ده عضو هیئت علمی، دو رشته کارشناسی (علوم و مهندسی باغبانی) و کارشناسی (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) و یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد (اگرواکولوژی) می‌باشد. گلخانه‌های آموزشی سبزی و صیفی، گلخانه آموزشی گل‌ها و گیاهان زینتی، گلخانه پژوهشی، مزرعه پژوهشی محصور و مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای، مزرعه آموزشی مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای، کلکسیون مرکبات، کلکسیون نخیلات و آزمایشگاه از جمله امکانات این گروه‌های آموزشی می‌باشد.