گروه زراعت و باغبانی

گروه باغبانی
این گروه ده عضو هیئت علمی، دو رشته کارشناسی (علوم و مهندسی باغبانی) و کارشناسی (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) و یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد (اگرواکولوژی) می‌باشد. گلخانه‌های آموزشی سبزی و صیفی، گلخانه آموزشی گل‌ها و گیاهان زینتی، گلخانه پژوهشی، مزرعه پژوهشی محصور و مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای، مزرعه آموزشی مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای، کلکسیون مرکبات، کلکسیون نخیلات و آزمایشگاه از جمله امکانات این گروه‌های آموزشی می‌باشد.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
گروه: باغبانی
سمت: مدیرگروه
آدرس پست الکترونیکی: a.seiedi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 228
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
گروه: باغبانی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: hmeighani [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 147
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: علوم گیاهی - گیاهان زینتی
گروه: باغبانی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: na.askari@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
تخصص: فیزیولوژی تولید
گروه: باغبانی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: nadia_bahremand@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: دانشجوی دکتری
تخصص: بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
گروه: باغبانی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: msadathosseini@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -
مرتبه علمی: مربی
تخصص: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
گروه: باغبانی
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: h_moghaddam@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 147