گروه علوم آب
این گروه از سال 1392 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم آب نمود. و در حال حاضر با چهار عضو هیات علمی با مرتبه استادیار و یک فضای آزمایشگاهی به ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان مشغول است.
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: مکانیک ماشین‌های کشاورزی
گروه: مکانیک بیوسیستم
سمت: مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مهندسی آب
آدرس پست الکترونیکی: Mr_Kamandar@UJiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 236
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: مکانیک ماشین‌های کشاورزی
گروه: مکانیک بیوسیستم
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: h_ghasemkhani [at] ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 271
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: آبیاری و زهکشی
گروه: مهندسی آب
سمت: ریاست دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: shapourkouhestani@yahoo.com
شماره تماس داخلی: 101
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: آبیاری و زهکشی
گروه: مهندسی آب
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: naderian.mohamad [at] yahoo.com
شماره تماس داخلی: 163
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: آبیاری و زهکشی
گروه: مهندسی آب
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: faryabi.arsalan@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: 163
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: سازه‌های آبی
گروه: مهندسی آب
سمت: عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی: madadi@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی: -