نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
سخنرانی تاریخی: آگاهی تاریخی و تحول در تاریخ نگاری خلیج فارس
با حضور دکتر عبدالرسول خیراندیش
زمان: 11/2/97
تالار شهدای دانشجو 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر