نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
آگهی مزایده
دانشگاه جیرفت در نظر دارد حدود 97 هکتار از اراضی کشاورزی خود (حدود 72 هکتار قطره‌ای وحدود 25 هکتار غرق آبی درجه 1 و درجه 2) را با مشخصات و شرایط معین به شرح مندرج در اوراق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می‌توانند تا تاریخ 7 مراداد 1397جهت خرید اوراق مزایده به دبیر خانه کمیسیون معاملات دانشگاه واقع در کیلومتر 8 جاده بندرعباس مراجعه نمایند. متقاضیان شرکت در مزایده، بایستی مدارک خود را به شرح فرم شرایط مزایده، تکمیل و حداکثر به مدت 12 روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد مزایده، در قبال اخذ رسید کتبی تحویل دبیر خانه کمیسیون معاملات دانشگاه بنمایند.
  • میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان 10 درصد کل قیمت پیشنهادی، چک تضمین شده بانکی معتبر یا ضمانت‌نامه بانکی قابل وصول برای دانشگاه یا سپرده نقدی به حساب  2295000506 بانک تجارت به نام سپرده دانشگاه جیرفت برای جمع اراضی مورد درخواست.
  • مدت اجاره برای یک دوره کشت زراعی (اراضی درجه 1 جهت کشت سیب‌زمینی، حد فاصل 20/6/97 تا 15/11/97، کشت پیاز، حد فاصل 10/6/97 تا 15/11/97 و اراضی درجه 2 جهت کشت گندم، حد فاصل 15/8/97 تا 15/3/98 می‌باشد.
  • دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات با توجه به صرفه و صلاح دانشگاه، مختار است.
  • پرداخت هزینه آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر