نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان
دانشگاه جیرفت در نظر دارد انجام خدمات سرویس‌دهی ایاب و ذهاب دانشجویان این دانشگاه (با تعداد حداقل 5 دستگاه اتوبوس مجهز و استاندارد) با مشخصات و شرایط معین به شرح مندرج در اوراق مناقصه را، به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز جهت خرید اوراق مناقصه به دبیر خانه کمیسیون معاملات دانشگاه واقع در کیلومتر 8 جاده بندرعباس مراجعه نمایند. متقاضیان شرکت در مناقصه ، باید مدارک خود را به شرح فرم شرایط مناقصه، تکمیل و حداکثر به مدت 10 روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه، در قبال اخذ رسید کتبی تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه نمایند.
  • میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 500.000.000 ریال، اعم از واریز وجه نقد به حساب شماره 2295000506 بانک تجارت، به نام سپرده دانشگاه جیرفت، یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه جیرفت.
  • مدت قرارداد از تاریخ 97/06/24 لغایت 98/04/06 می‌باشد.
  • دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات با توجه به صرفه و صلاح دانشگاه، مختار است.
  • پرداخت هزینه‌های آگهی مناقصه، بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر