نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
داﻧﺸﮕﺎه جیرفت و دانشگاه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺟﻴﺮﻓﺖ برگزار می‌کند:
ﻓﺮاﺧﻮان دومین ﻫﻤﺎﻳﺶ - «ﺳﻮﮔﻮاره آب و عطش»

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اربعین حسینی علیه‌السلام، "ﺳﻮﮔﻮاره آب و عطش" ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﻦ اﻳﺎم و آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪان و ارادﺗﻤﻨﺪان با سیره و شخصیت امام حسین علیه‌السلام و در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎرف ﻧﻮراﻧﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ علیهم‌السلام و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ وﻳﮋه داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و حوزویان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‌های جنوب استان کرمان (اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن) ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻮاره در دو ﻗﺎﻟﺐ ادﺑﻰ و ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی: ﺷﻌﺮ، ﻣﺘﻦ ادﺑﻰ، ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ، ﻧﻘﺎﺷﻰ، عکس و فیلم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ‌ﺷﻮد. ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶﻫﺎ، ﺗﺎ 5 آبان ﻣﺎه 97 ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎد رﻫﺒﺮی یا مدیریت فرهنگی دانشگاه جیرفت ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺟﻴﺮﻓﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

شماره تلفن‌های تماس: 03443310946 - 03443318085 

اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺳﻮﮔﻮاره ساعت 9 صبح در ﺗﺎرﻳﺦ 14 آبان 1397 در ﺗﺎﻻر شهدای دانشجو داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر