نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می نمایند.
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می نمایند.
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر