نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
مناقصه پروژه تکمیل ساختمان سرپرستی خوابگاه دانشگاه جیرفت
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری پروژه تکمیل ساختمان سرپرستی خوابگاه دانشگاه اقدام نماید. شرکت های واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس الکترونیکی https://setadiran.ir مراجعه نموده و اقدام به شرکت در مناقصه با شماره فراخوان

(2000090918000011) نمایند. 
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد :  ساعت 18 مورخ 1400/08/13
آخرین مهلت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :  ساعت 18 مورخ 1400/08/23
ضمنا ضمانت نامه های بانکی تا قبل از جلسه بازگشایی تحویل مدیریت امور مالی دانشگاه گردد.
شماره اقتصادی:411391865937
شناسه ملی: 14003183763
تلفن پاسخگویی در ساعات اداری : 41233153
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر