مدیر امور اداری و پشتیبانی

محمدرضا ابراهیمی
تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن: 3 - 034-43347061
سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 154
فرم ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان سال 98
فرم ارزیابی عملکرد سالانه مشاغل کارشناسی سال 98
فرم ارزیابی عملکرد سالانه مشاغل مدیریتی سال 98
فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان سال 98