ثریا اسکندری
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: مسئول دفتر مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 214