مرکز مشاوره و سلامت

سمیرا مقصودی مدیح
سمت کارشناس مرکز مشاوره و سلامت
تحصیلات -
آدرس پست الکترونیکی maqsudi_471@yahoo.com
شماره تماس داخلی 405
شماره تماس 034-43347061
دورنگار 034-43347068