مشاوران رییس دانشگاه

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / ریاست / مشاوران رییس دانشگاه
شاپور کوهستانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: آبیاری و زهکشی
گروه: مهندسی آب
سمت: ریاست دانشگاه
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 101