مدیریت امور فرهنگی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور فرهنگی
مسلم بسیج
سمت: مدیر امور فرهنگی و فوق‌برنامه دانشگاه
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: moslembasij[at]ujiroft.ac.ir
داخلی: -
دورنگار:
آیین نامه اردوها:
فرم برگزاری اردوهای دانشجویی
فرم مشخصات دانشجویان
فرم مشخصات همراهان
گزارش برگزاری اردوها
آیین نامه های تشکل های دانشجویی
آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه
آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی1
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی2
آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان
آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها
آیین نامه حقوق نخبگان علمی و فرهنگی
آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه ها
آیین نامه جشن دانش آموختگی
فرم ثبت نام جشن دانش آموختگی