مدیریت امور فرهنگی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور فرهنگی
مسلم بسیج
سمت: مدیر فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: moslembasij[at]ujiroft.ac.ir
داخلی: -
دورنگار: -
آیین نامه اردوها:
فرم برگزاری اردوهای دانشجویی
فرم مشخصات دانشجویان
فرم مشخصات همراهان
گزارش برگزاری اردوها
آیین‌نامه‌های تشکل‌های دانشجویی
آیین‌نامه شورای تعامل و تبادل‌نظر دانشجو و دانشگاه
آیین‌نامه شوراهای صنفی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی 1
آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی 2
آیین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها
آیین‌نامه حقوق نخبگان علمی و فرهنگی
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی
آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها
آیین‌نامه جشن دانش‌آموختگی
فرم ثبت‌نام جشن دانش‌آموختگی