دانشکده کشاورزی

 • انجمن علمی دانشجویی ماشین‌آلات کشاورزی
 • انجمن علمی دانشجویی تولیدات گیاهی
 • انجمن علمی دانشجویی علوم دامی
 • انجمن علمی دانشجویی علوم خاک
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی
 • انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی

دانشکده منابع طبیعی

 • انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری
 • انجمن علمی دانشجویی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • انجمن علمی دانشجویی محیط زیست
 • انجمن علمی دانشجویی شیلات

دانشکده علوم پایه

 • انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی
 • انجمن علمی دانشجویی ریاضیات و کاربردها
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی – آفت‌کش
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی – محض

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 • انجمن علمی دانشجویی ادبیات و زبان فارسی
 • انجمن علمی دانشجویی باستان‌شناسی
 • انجمن علمی دانشجویی تاریخ

دانشکده فنی و مهندسی

 • انجمن علمی دانشجویی مکانیک
 • انجمن علمی دانشجویی برق
 • انجمن علمی دانشجویی عمران

انجمن‌های علمی دانشجویی میان‌رشته‌ای

 • انجمن علمی دانشجویی نجوم
 • انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک
دانلود نشریه