فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌های تشکل‌های دانشجویی
آیین‌نامه شورای تعامل و تبادل‌نظر دانشجو و دانشگاه
آیین‌نامه شوراهای صنفی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی 1
آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی 2
آیین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها
آیین‌نامه حقوق نخبگان علمی و فرهنگی
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی
آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها
آیین‌نامه جشن دانش‌آموختگی
فرم ثبت‌نام جشن دانش‌آموختگی
فرم برگزاری اردوهای دانشجویی
فرم مشخصات دانشجویان
فرم مشخصات همراهان
گزارش برگزاری اردوها