گروه نظارت ارزیابی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / گروه نظارت ارزیابی
محسن عادلی
سمت: مدیر دفتر نظارت و ارزیابی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com
داخلی: 227
دورنگار: 03443347065