مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
امین دهقانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: جغرافیا
گروه: جغرافیا
سمت: مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
آدرس پست الکترونیکی: a.dehghani@ujiroft.ac.ir - amindehghani96@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -