رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رئیس حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین‌الملل