دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی
شاپور کوهستانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: آبیاری و زهکشی
گروه: مهندسی آب
سمت: رئیس هیأت اجرای جذب اعضای هیأت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 231
دکتر نعمت ضیایی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: دبیر هیأت اجرای جذب اعضای هیأت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
محسن عادلی
سمت: مسئول کارگروه صلاحیت عمومی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com
داخلی: 227
دورنگار: 03443347065
محبوبه شاهرخی
مرتبه علمی: -
تخصص: -
گروه: -
سمت: کارشناس جذب
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
فرم های هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی
فرم 1 - صلاحیت عمومی
فرم 2 - صلاحیت علمی
فرم 4 - مدارک موردنیاز مصاحبه علمی
تبدیل وضعیت:
آموزشی
فرم‌های ارتقاء مرتبه
پژوهشی
صورت‌جلسه‌های تقاضای احتساب سنوات پیمانی
فرم احتساب سنوات
جداول آموزشی، به رسمی آزمایشی 96.09.11
خلاصه جداول ج آموزشی به رسمی آزمایشی 96.09.11
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی آزمایشی 96.09.11
جدول شماره پنج آموزشی 4.1
جداول آموزشی به رسمی قطعی 96.09.11
خلاصه جداول ج آموزشی به رسمی قطعی 96.09.11
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی قطعی 96.09.11
جدول شماره پنج آموزشی 4.2