دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی
محسن عادلی
سمت: مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com
داخلی: 227
دورنگار: 03443347065
فرم های هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی
فرم 1 - صلاحیت عمومی
فرم 2 - صلاحیت علمی
فرم 3 - فرم درخواست تمدید قرارداد اعضا هیات علمی پیمانی
فرم 4- مدارک مورد نیاز مصاحبه علمی
مدارک موردنیاز تمدید قرارداد اعضای هیات علمی
تبدیل وضعیت :
آموزشی
فرم‌های ارتقاء مرتبه
پژوهشی
صورتجلسه های تقاضای احتساب سنوات پیمانی
فرم احتساب سنوات
جداول پژوهشی
جداول آموزشی