دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی
مرتضی مختاری
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح دام
گروه: علوم دامی
سمت: رئیس هیأت اجرای جذب اعضای هیأت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 231
روح‌اله میرمحمودی
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: فیزیولوژی دام
گروه: علوم دامی
سمت: دبیر هیأت اجرای جذب اعضای هیأت علمی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -
محسن عادلی
سمت: مسئول کارگروه صلاحیت عمومی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com
داخلی: 227
دورنگار: 03443347065
محبوبه شاهرخی
گروه: -
سمت: کارشناس مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: 235
فرم های هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی
فرم 1 - صلاحیت عمومی
فرم 2 - صلاحیت علمی
فرم 4 - مدارک موردنیاز مصاحبه علمی
تبدیل وضعیت:
جداول پیمانی به رسمی آزمایشی
جداول رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
کیفیت اموزشی
ارزیابی رعایت نظم
صورت‌جلسه‌های تقاضای احتساب سنوات پیمانی
فرم احتساب سنوات
جداول آموزشی، به رسمی آزمایشی 96.09.11
خلاصه جداول ج آموزشی به رسمی آزمایشی 96.09.11
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی آزمایشی 96.09.11
جدول شماره پنج آموزشی 4.1
جداول آموزشی به رسمی قطعی 96.09.11
خلاصه جداول ج آموزشی به رسمی قطعی 96.09.11
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی قطعی 96.09.11
جدول شماره پنج آموزشی 4.2