اطلاعیه سی چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه
سی چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی در دانشگاه جیرفت آغاز شد.