رشته شیمی - شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه جیرفت دایر شد
شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با گشایش رشته شیمی - شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه جیرفت موافقت قطعی نمود.