رویدادها

تصویر رویداد
کارگاه اموزشی "آشنایی با نظام اداری و استخدامی" ویژه فرزندان شاهد شاغل در دستگاه های اداری در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
تصویر رویداد
کارگاه انگیزشی نقش خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی دانش بنیان با استقبال ویژه دانشجویان در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
تصویر رویداد
پنج کارگاه آموزشی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای خود آسیب رسان در دانشگاه جیرفت برگزار شد.