دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی / گروه علوم و مهندسی شیلات

گروه علوم و مهندسی شیلات


معرفی گروه مهندسی شیلات

اجرای برنامه‌های شیلات کشور نیازمند نیروی کارامد و متخصصینی است که از اطلاعات کافی در این زمینه برخوردار باشند. برای استفاده مطلوب از منابع آب‌های داخلی و آب‌های آزاد جهت تأمین پروتئین، لازم است آگاهی از پرورش، صید آبزیان و عمل‌آوری فراورده‌های آن کسب شود. با پرورش نیروی متخصص کارآزموده می‌توان به افزایش صید و پرورش ماهی و سایر آبزیان همت گماشت و با توجه به نرخ رشد جمعیت قسمت اعظم پروتئین مورد نیاز را از این بخش تأمین کرد. رشته علوم و مهندسی شیلات شامل برنامه‌های آموزشی مشخص است که طی آن، دانشجویان با علوم مختلف بیولوژی جانوری و گیاهی و اکولوژی دریا به عنوان منابع اصلی و زیربنایی شیلات آشنا گشته و به شناخت آبزیان آب‌های داخلی (آب شیرین) و دریایی و نحوه تکثیر و پرورش آنها آشنا خواهند شد و بالاخره مسائل مربوط به تکثیر و پرورش آبزیان، صید و صیادی و فراورده‌های آبزیان را خواهند آموخت.