دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / روسای دانشگاه از ابتدا تاکنون

روسای دانشگاه از ابتدا تاکنون

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: h.shekofteh@ujiroft.ac.i
تخصص : فیزیک و حفاظت خاک
سمت: رئیس دانشگاه
گروه : علوم خاک
شماره تماس داخلی : 100