"نقش دانشگاه‌ها در آگاهی بخشی به جامعه در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی بسیار تاثیرگذار و مهم است." چهارشنبه 26 تیر 1398 مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جیرفت و دبیر کمیته پژوهشی کارگروه آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان گفت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به لحاظ داشتن جایگاه علمی و آموزشی می‌توانند نقش محوری در آگاهی بخشی جامعه برای مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.
جشن دانش‌آموختگی دانشجویان ورودی 94
جشن دانش‌آموختگی دانشجویان ورودی 94
جشن دانش‌آموختگی دانشجویان ورودی 94
جشن دانش‌آموختگی دانشجویان ورودی 94
جشن دانش‌آموختگی دانشجویان ورودی 94