"اولین دوره مسابقات ربات مسیریاب دانشگاه جیرفت"
"اولین دوره مسابقات ربات مسیریاب دانشگاه جیرفت"
"اولین دوره مسابقات ربات مسیریاب دانشگاه جیرفت"
"اولین دوره مسابقات ربات مسیریاب دانشگاه جیرفت"
"اولین دوره مسابقات ربات مسیریاب دانشگاه جیرفت"