دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت و اصلاح نباتات

agri

معرفی گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت و اصلاح نباتات با چهار عضو هیأت علمی استادیار تمام‌وقت و رشته‌های مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در مقطع کارشناسی و اگرواکولوژی در مقطع کارشناسی ارشد، به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند. با توجه به پتانسیل بسیار مناسب کشت و تولید گیاهان زراعی جنوب استان کرمان، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تغییر الگوی کاشت منطقه، تأثیر تنش‌های محیطی بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی و دارویی، به‌کارگیری اصول به‌زراعی و به‌نژادی در تولید محصولات کشاورزی، بررسی تنش‌های غیرزیستی سرما و درجه حرارت‌های بالا و مدیریت آن‌ها به‌منظور جلوگیری از خسارت محصول، سوق‌دادن نظام‌های تک‌کشتی زراعی به سمت نظام‌های چندکشتی، رواج تناوب زراعی و ارایه راه‌کارهایی در راستای توسعه کشاورزی پایدار منطقه از مهم‌ترین اهداف گروه می‌باشد. مزرعه آموزشی و پژوهشی محصور و مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای و آزمایشگاه از جمله امکانات این گروه می‌باشد.