دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت