رییس اداره حراست

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رییس اداره حراست
احمد بلندنظر
سمت: رئیس اداره حراست دانشگاه
شماره تماس: 03443347062- 09131486037
آدرس پست الکترونیکی: bolandnazar1346@gmail.com
داخلی: 245
دورنگار: 03443347064