حراست دانشگاه

احمد بلندنظر
سمت: رئیس اداره حراست دانشگاه
شماره تماس: 03443347062- 09131486037
آدرس پست الکترونیکی: bolandnazar1346@gmail.com
داخلی: 245
دورنگار: 03443347064

 امام خمینی(ره):   
اگر آرامشی در دانشگاه نباشد و در محیط‌های تعلیمی نباشد، چطور امکان دارد که متفکران افکار خودشان را به جوانان ما صادر کنند و مغزهای آن‌ها را متفکر و متخصص بار بیاورند.
تخلیه تلفنی و راه‌های مقابله با آن
فرهنگ صیانت در فضای مجازی
توصیه حفاظتی در زمینه IT
خوابگاه خانه دوم است پس ...
دوستیابی
آیا می‌دانید؟
تقویت امنیت در داخل و خارج از دانشگاه
تقسیم‌بندی تخلفات اداری