رییس اداره حراست

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رییس اداره حراست
حمد اله اخلاقی
سمت: رئیس اداره حراست دانشگاه
شماره تماس: 03443347062 - 09132491024
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: 245
دورنگار: 03443347064