دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / رییس اداره حراست

رییس اداره حراست

حمد اله اخلاقی
سمت رئیس اداره حراست دانشگاه
شماره تماس 03443347062
09132491024
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 245
دورنگار 03443347064