مدیر امور مالی

حسین مشایخی
مرتبه علمی -
تخصص -
سمت مدیر امور مالی
آدرس پست الکترونیکی
دورنگار 034-43347704
شماره تماس داخلی 156
اداره دریافت، پرداخت و تنظیم حساب‌ها
مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی
سمت رییس اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حساب‌ها
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207
مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
سمت کارشناس دفترداری و تنظیم حساب‌ها
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207
مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
سمت کارشناس حقوق و دستمزد
آدرس پست الکترونیکی acct.mashayekhi@gmail.com
شماره تماس داخلی 207
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
رشته تحصیلی حسابداری
سمت صدور چک
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207
مدرک تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی باغبانی
سمت حسابدار و امین اموال
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207
اداره اسناد، اعتبارات و تعهدات
مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
سمت کارشناس اعتبارات و تعهدات
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
رشته تحصیلی حسابداری
سمت کارشناس رسیدگی به اسناد
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207