ریاست دانشکده

یوسف عسکری
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: y.askari[at]ujiroft.ac.ir
سمت: رئیس دانشکده فنی و مهندسی
گروه: مهندسی عمران
تخصص: مهندسی عمران، گرایش سازه
شماره تماس داخلی: 240