دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

agri

معرفی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

انتقال و اشاعه دانش نوآوری‌های سودمند کشاورزی و همچنین آموزش و ترویج نحوه لحاظ نمودن چالش‌های محیط زیست برای تولید محصولات کشاورزی، به منظور افزایش کمی و کیفی تولید کشاورزی و بهزیستی همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

 ترویج کشاورزی علمی است کاربردی که فلسفه، اصول و مفاهیم آن از علوم رفتاری و علوم اجتماعی سرچشمه گرفته و با فناوری سودمند به نحوی در آمیخته است که انتقال دانش و نوآوری‌های سودمند به جوانان و بزرگسالان را در خارج از نظام آموزش‌های رسمی ممکن می‌سازد. کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی عهده‌دار برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و همچنین انجام فعالیت‌های ترویجی در راستای پایداری کشاورزی می‌باشند. در این مسیر، نیازها و مسایل روستایی-عشایری و کشاورزی را به مراکز تحقیقاتی منتقل می‌سازند و برای شناسایی راه‌حل‌ها و حل آن مشکلات به جامعه هدف کمک می‌کنند.

آموزش کشاورزی به مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر برای مشاغل آموزشی و اداری دبیرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی انجام می‌گردد. کارشناسان آموزش و آموزش‌گران مراکز و دبیرستان‌های کشاورزی می‌توانند عهده‌دار برنامه‌ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و سرپرستی فعالیت‌های آموزشی در سطح دبیرستان و مراکز آموزش کشاورزی و محیط زیست شوند.

این رشته در سطح دانشگاه‌های دولتی استان کرمان، در حال حاضر تنها در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه جیرفت دایر است که از مهرماه 1390 موفق به کسب مجوز از شورای گسترش وزارت عتف در مقطع کارشناسی گردیده است.. این گروه دارای 4 عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری می‌باشد که با تخصص‌های مختلف ترویج کشاورزی، اقتصاد و توسعه روستایی در حال تربیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.