اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Mohsen.adelis@ujiroft.ac.ir
تخصص : توسعه کشاورزی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : گروه ترویج و آموزش کشاوزی
شماره تماس داخلی : 143
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: sharifi_o@yahoo.com
تخصص : توسعه و ترویج کشاورزی
سمت: عضو هیأت علمی
گروه : گروه ترویج و آموزش کشاوزی
شماره تماس داخلی : 200