مدیریت امور پژوهش و فناوری

علی آذره
مرتبه علمی دانشیار
تخصص آمایش سرزمین، RS و .GIS
گروه جغرافیا
سمت عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی Aliazareh@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی -