دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت‌علمی

دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت‌علمی

مرتبه علمی دانشیار
سمت رئیس دبیرخانه هیئت‌ اجرایی جذب اعضای هیئت‌علمی
تخصص فیزیک و حفاظت خاک
گروه علوم خاک
آدرس پست الکترونیکی h.shekofteh@ujiroft.ac.i
شماره تماس داخلی 101
مرتبه علمی استادیار
سمت دبیر هیأت اجرای جذب اعضای هیأت علمی
تخصص شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه علوم خاک
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی -
مرتبه علمی -
سمت کارشناس مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی
تخصص -
گروه -
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 235