دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

یدالله بدخشان
سمت مدیر فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس -
آدرس پست الکترونیکی Y.badakhshan@ujiroft.ac.ir
داخلی -
دورنگار -
شماره تماس داخلی -