معرفی

هیأت امنا، یک نهاد قانونگذار است که رسالت اصلی آن به صورت زیر است:
- تأمین استقلال دانشگاه
- تأمین تمرکز زدایی
- تسهیل در تصمیم گیری بر پایه مشارکت
- ایجاد ارتباط بین دانشگاه و جامعه