معرفی

  شرح وظایف:

   هیأت امنا یک نهاد قانونگذار است که رسالت آن به صورت زیر است:
 

   تأمین استقلال دانشگاه

   تآمین تمرکززدائی

   تسهیل در تصمیم گیری بر پایه مشارکت