مدیریت

دکتر حسین شکفته
مرتبه علمی دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی دکتری
مدت تصدی 1401/06/01 تا کنون
آدرس پست الکترونیکی h.shekofteh@ujiroft.ac.ir
شماره تماس 03443347070