اعضای هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Shahsavar2891@gmail.com
تخصص : باستان شناسی دوران تاریخی ایران
سمت: عضو هیات علمی
گروه : باستان شناسی
شماره تلفن داخلی : -
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: hamidazizi@ujiroft.ac.ir
تخصص : باستان شناسی فضایی و اجتماعی در دوران اسلامی با تمرکز بر قرون میانی و متاخر
سمت: عضو هیات علمی
گروه : باستان شناسی
شماره تلفن داخلی: -