مدیر گروه

مهدی دهقانی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: -
تخصص : -
سمت: مدیر گروه
گروه : تاریخ
شماره تماس داخلی : -