مدیر گروه

میثم شهسواری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: Shahsavar2891@gmail.com
تخصص : باستان شناسی دوران تاریخی ایران
سمت: مدیر گروه
گروه : باستان شناسی
شماره تماس داخلی : -